Terms of service

NOTE: TO VISIT ENGLISH VERSION OF TERMS OF SERVICE PLEASE SCROLL DOWN.

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Appix. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons”, “onze” en “ondernemer” naar Appix. Appix biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.


Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;


Dag: 01-09-2022


Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

• E-mailadres: info@minimobebe.com

 

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs, met uitzondering van inklaringskosten en invoer btw. Deze additionele kosten zullen voor rekening en risico van de klant zijn. De post en/of koeriersdienst zal met betrekking tot de invoer gebruikmaken van de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten. Deze regeling geldt als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat in het onderhavige ook het geval is. De post- en of koeriersdienst int de btw (al dan niet tezamen met de in rekening gebrachte inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ledere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4. die snel kunnen bederven of verouderen;

5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

6. voor losse kranten en tijdschriften;

7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

3. betreffende weddenschappen en loterijen.


ARTIKEL 9 - DE PRIJS

Ik behoud mij het recht voor om gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te wijzigen, ook als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De plaats van levering vindt op grond van artikel 5, eerste lid, Wet op de omzetbelasting 1968 plaats in het land waar het vervoer aanvangt. In het onderhavige vindt deze levering plaats buiten EU. In navolging hiervan zal er door de post- of koerierdienst bij de afnemer invoer btw c.q. inklaringskosten worden geint. Derhalve zal er door de ondernemer geen btw in rekening worden gebracht.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

ARTIKEL 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te bekijken.SECTIE 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


SECTIE 13 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

 

OVERVIEW

This website is operated by Appix. Throughout the site, the terms “we”, “us”, “our” and "entrepreneur" refer to Appix. Appix offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.


Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.


Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.


Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.


By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.


We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.


ENGLISH VERSION:


ARTICLE 1 - DEFINITIONS

In these terms and conditions:

Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;

Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;DAY: 01-09-2022

Duration transaction: a distance contract with regard to a series of products and/or services, the delivery and/or purchase obligation of which is spread over time;

Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that allows future consultation and unchanged reproduction of the stored information.

Right of withdrawal: the option for the consumer to waive the distance contract within the cooling-off period;

Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;

Distance agreement: an agreement whereby, within the framework of a system organized by the entrepreneur for the distance sale of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, use is made of one or more techniques for distance communication;

Technique for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur coming together in the same room at the same time.

General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.


ARTICLE 2 - IDENTITY OF THE ENTREPRENEUR


Email address: info@minimobebe.com 

 

ARTICLE 3 - APPLICABILITY

These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded and orders between the entrepreneur and the consumer.

Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur's premises and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.

If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be inspected electronically and that they will be sent free of charge at the request of the consumer electronically or otherwise.

In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and, in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him. is.

If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially null and void or are nullified, the agreement and these terms and conditions will otherwise remain in effect and the provision in question will be immediately replaced in mutual consultation by a provision that has the purport of of the original as closely as possible.

Situations not regulated in these terms and conditions must be assessed 'in the spirit' of these terms and conditions.

Uncertainties about the explanation or content of one or more provisions of our terms and conditions must be explained 'in the spirit' of these terms and conditions.


ARTICLE 4 - THE OFFER


If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adapt the offer.
The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.

All images, specifications and data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.

Images accompanying products are a true representation of the products offered. Entrepreneur cannot guarantee that the displayed colors exactly match the real colors of the products.

Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:

the price, excluding customs clearance costs and import VAT. These additional costs will be for the account and risk of the customer. The post and/or courier service will make use of the special scheme for postal and courier services with regard to imports. This arrangement applies if the goods are imported into the EU country of destination, which is also the case here. The postal and/or courier service collects the VAT (whether or not together with the charged customs clearance costs) from the recipient of the goods;

any shipping costs;

the way in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;

whether or not the right of withdrawal applies;

the method of payment, delivery and performance of the agreement;

the period for acceptance of the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the price;

the amount of the rate for distance communication if the costs of using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the regular basic rate for the means of communication used;

whether the agreement is archived after the conclusion, and if so, how it can be consulted by the consumer;

the way in which the consumer, before concluding the agreement, can check the data provided by him in the context of the agreement and, if desired, restore it;
any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;

the codes of conduct to which the entrepreneur has submitted and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and

the minimum duration of the distance contract in the case of a long-term transaction.

Optional: available sizes, colors, type of materials.


ARTICLE 5 - THE AGREEMENT

The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, at the moment of acceptance by the consumer of the offer and compliance with the corresponding conditions.

If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.

If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.

The entrepreneur can - within legal frameworks - inform himself whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request with reasons, or to attach special conditions to the implementation.

The entrepreneur will send the following information to the consumer with the product or service, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier:

1. the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
2. the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
3. the information about guarantees and existing after-sales service;
4. the information included in Article 4 paragraph 3 of these terms and conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the execution of the agreement;
5. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of an indefinite duration.
In the case of a long-term transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Each agreement is entered into under the conditions precedent of sufficient availability of the products in question.


ARTICLE 6 – RIGHT OF WITHDRAWAL

When purchasing products, the consumer has the option of dissolving the contract without giving reasons during 14 days. This cooling-off period starts on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated in advance by the consumer and made known to the entrepreneur.

During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days after receipt of the product. The consumer must make this known by means of a written message/email. After the consumer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of dispatch.

If the customer has not made it known after the expiry of the periods referred to in paragraphs 2 and 3 that he wishes to make use of his right of withdrawal resp. has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.ARTICLE 7 - COSTS IN CASE OF WITHDRAWAL

If the consumer makes use of his right of withdrawal, the costs for returning the products will be borne by the consumer.

If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after cancellation. This is subject to the condition that the product has already been received back by the web retailer or that conclusive proof of complete return can be submitted.


ARTICLE 8 - EXCLUSION RIGHT OF WITHDRAWAL

The entrepreneur can exclude the consumer's right of withdrawal for products as described in paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:

1. which have been created by the entrepreneur in accordance with the consumer's specifications;
2. which are clearly personal in nature;
3. which cannot be returned due to their nature;
4. that can spoil or age quickly;
5. the price of which is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence;
6. for loose newspapers and magazines;
7. for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.
8. for hygienic products of which the consumer has broken the seal.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:

1. regarding accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be performed on a specific date or during a specific period;
2. the delivery of which has started with the express consent of the consumer before the cooling-off period has expired;
3. concerning betting and lotteries.ARTICLE 9 - THE PRICE

During the period of validity stated in the offer, I reserve the right to modify the prices of the products and/or services offered, including for price changes as a result of changes in VAT rates.

Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence, with variable prices. This dependence on fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.

Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.

Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:

1. they are the result of legal regulations or provisions; or
2. the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
Pursuant to Article 5, first paragraph, of the Turnover Tax Act 1968, the place of delivery is in the country where the transport commences. In the present case, this delivery takes place outside the EU. Following this, the postal or courier service will collect import VAT or customs clearance costs from the customer. Therefore, no VAT will be charged by the entrepreneur.

All prices are subject to printing and typesetting errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors. In the event of printing and typesetting errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product according to the incorrect price.


ARTICLE 10 - CONFORMITY AND WARRANTY

The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the legal provisions and/or provisions existing on the date of the conclusion of the agreement. or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement.

Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 14 days after delivery. Return of the products must be in the original packaging and in new condition.

The warranty period of the entrepreneur corresponds to the manufacturer's warranty period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.

The warranty does not apply if:
The consumer has repaired and/or modified the delivered products himself or had them repaired and/or modified by third parties;

The delivered products have been exposed to abnormal conditions or are otherwise carelessly treated or are contrary to the instructions of the entrepreneur and/or have been treated on the packaging;

The defect is wholly or partly the result of regulations that the government has set or will set with regard to the nature or quality of the materials used.


ARTICLE 11 - PERSONAL INFORMATION


Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.


SECTION 12 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS


Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.


SECTION 13 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE


You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.